Tag: Huawei

China

Ren Zhengfei

Ren Zhengfei is the founder and CEO of Huawei, a Chinese telecommunications company.