Executives from China

Yin Qi
Dong Mingzhu
Peng Lei
Cheng Wei